Pokaż PANEL Ukryj PANEL
Zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 511-417-929 Dorota Hutnik Wycena nieruchomości Wrocław Brzeg Wycena mienia zabużańskiego Wrocław

Wycena mienia zabużańskiego

II Rzeczpospolita Polska

Wycena nieruchomości na potrzeby uzyskania rekompensaty za tzw. „mienie zabużańskie”, a więc nieruchomości pozostawione na terenach II Rzeczpospolitej Polskiej (obecnie Ukraina, Białoruś, Litwa), jest jednym z tematów, który realizuję w zakresie swojej działalności.

Jest to temat mi bliski, z uwagi na to, iż interesują mnie losy Polski i jego mieszkańców na przestrzeni lat. Zagłębianie się w temat historii terenów byłej II Rzeczpospolitej Polskiej, analiza różnego rodzaju dokumentacji z tego okresu (stare mapy, fotografie, opisy, publikacje), wzbogacają moją wiedzę na temat sytuacji gospodarczej, rodzajów nieruchomości oraz ich funkcjonalności i charakteru, rozwoju funkcjonalno-przestrzennego jednostek osadniczych, ich powiązania i odziaływania między sobą. Wiedza ta stanowi dla mnie podstawę do wykonywania wycen w zakresie określania wartości mienia zabużańskiego na jak najwyższym poziomie jakości i z jak największym zrozumieniem tematu. Niemniej jednak podstawą wyceny do określenia wartości rekompensaty jest Postanowienie Wojewody, w którym określone jest jak pozostawiona nieruchomość wyglądała, co wchodziło w jej skład. Wojewoda wskazuje lokalizację, skład i parametry tych nieruchomości na podstawie dokumentów, które uznał za dowody. Informacje te są często mało doprecyzowane – z wiadomych względów - minęło wiele lat, a nie wszystkie dokumenty się zachowały, a te co się zachowały nie zawsze opisują daną nieruchomość w stopniu szczegółowości jaki można by było stworzyć na podstawie oględzin wycenianej nieruchomości w rzeczywistości. Rzeczoznawca majątkowy musi się posiłkować m.in. wiedzą, którą nabywa analizując różnego rodzaju dokumenty opisujące tamte czasy.

Realizuję wyceny mienia zabużańskiego z obszaru całej Polski – a więc na podstawie Postanowienia Wojewodów z różnych województw. Analizuję dokumenty historyczne z terenów całej II Rzeczpospolitej Polskiej oraz rynki nieruchomości wskazane w Ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej jako rynki (województwa) porównywalne. Wiedza ta pozwala mi określać wartość nieruchomości pozostawionych w różnych lokalizacjach terenów byłej II Rzeczpospolitej.

Poniżej prezentuję artykuł, w którym staram się przybliżyć temat „mienia zabużańskiego” i rolę Rzeczoznawcy majątkowego w procesie realizacji prawa do rekompensaty.

Aktualności, posty, artykuły, komentarze...

2019-12-12

chata włościanina mienie zabużańskie

Źródło: Odbudowa polskiej wsi: projekty chat i zagród włościańskich, Kraków 1915r.

Mienie zabużańskie

Osobom, które na skutek różnych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r., były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby takie określane są jako „zabużanie”, a nieruchomości przez nich pozostawione jako „mienie zabużańskie”.

Zasady realizacji tego prawa uregulowane są szczegółowo w Ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej zwanej w dalszej części artykułu Ustawą zabużańską.

Osoby spełniające warunki opisane w Ustawie, miały możliwość ubiegania się o przyznanie rekompensaty poprzez złożenie wniosku o potwierdzenie swojego prawa kierowanego do właściwego Wojewody, nie później niż do 31 grudnia 2008 r. (art. 5 ust. 1 Ustawy zabużańskiej).

Jak wynika z Ustawy nie ma już na chwilę obecną możliwości ubiegania się o przyznanie prawa do rekompensaty, natomiast do dnia dzisiejszego nie wszystkie rekompensaty zostały zrealizowane i w dalszym ciągu toczą się postępowania wszczęte przez Wojewodę o przyznanie przedmiotowego prawa, a w konsekwencji wypłaty rekompensaty za pozostawione mienie.

Jak wygląda postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty i w dalszej kolejności jej uzyskania?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy zabużańskiej, Wojewoda wszczyna postępowanie i dokonuje oceny spełnienia wymogów przez wnioskodawcę (wymogi te bliżej opisane są w art. 2, 3 i 5 Ustawy zabużańskiej). Oceny tej dokonuje na podstawie dowodów (opisanych w art. 6 Ustawy zabużańskiej) Wojewoda. Jednymi z takich dowodów są dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz dowody, które świadczą o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości (art. 6 ust. 1 Ustawy zabużańskiej). W przypadku, gdy dowody zostaną ocenione pozytywnie, Wojewoda wydaje postanowienie, w którym m.in. wzywa wnioskodawcę do dołączenia do wniosku operatu szacunkowego. Operat szacunkowy powinien zostać sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, a w nim powinna zostać określona wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6 ust. 1 pkt. 3 Ustawy zabużańskiej).

Zatem na tym etapie postępowania zaczyna się rola rzeczoznawcy majątkowego, a postanowienie Wojewody jest dokumentem, od którego rzeczoznawca rozpoczyna swoją pracę.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy z uwzględnieniem dowodów opisujących nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (oraz w niektórych przypadkach - dowodów opisujących nieruchomość nabytą w ramach realizacji prawa do rekompensaty, jeżeli taka sytuacja miała miejsce).

Ustawa wskazuje ponadto rzeczoznawcy zasady określania wartości nieruchomości (opisane w art. 11).

Ważną informację dla osób ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty będzie natomiast art. 13 Ustawy zabużańskiej, który mówi o formach realizacji prawa do rekompensaty.

Mianowicie prawo do rekompensaty (jak mówi art. 13 ust. 1 Ustawy zabużańskiej) jest realizowane w jednej z następujących form:

 • "1) zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
 • a) ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo
 • b) ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa albo
 • c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
 • d) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych, albo
 • 2) świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16.”
 • Art. 13 mówi również w ust. 2 o zaliczaniu wartości pozostawionych nieruchomości: „Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20% wartości tych nieruchomości. Wysokość świadczenia pieniężnego stanowi 20% wartości pozostawionych nieruchomości.”

  Jest to istotna informacja dla osób ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Jak wynika z przywołanego art.13 ust 2, będą mogli oni liczyć na 20 % wartości pozostawionych nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym.

  Może się zdarzyć sytuacja, w której prawo do rekompensaty zostało częściowo zrealizowane w przeszłości (przed wejściem w życie Ustawy zabużańskiej) np. poprzez nabycie nieruchomości w ramach wcześniejszej rekompensaty za pozostawione mienie. Wówczas rzeczoznawca majątkowy, jeżeli tak wynika z postanowienia Wojewody, sporządza dwa operaty szacunkowe – określający wartość nieruchomości pozostawionej oraz określający wartość nieruchomości nabytej. W takiej sytuacji wysokość świadczenia pieniężnego tj. 20 % wartości pozostawionych nieruchomości pomniejsza się o wartość nabytego prawa.

  Podsumowując, rola rzeczoznawcy jest nierozłączna w postępowaniu prowadzonym przez Wojewodę w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty, a powyższy artykuł mam nadzieję że przybliżył Państwu charakter tej roli.

  Opracowano z wykorzystaniem Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Autor: Dorota Hutnik

  Słowa kluczowe: wycena mienia zabużańskiego wrocław, wycena mienia zabużańskiego Opole, wycena mienia zabużańskiego Brzeg, wycena nieruchomości do rekompensaty, mienie zabużańskie postanowienie Wojewody, rekompensata za pozostawione mienie zabużańskie, mienie zabużańskie operat szacunkowy

  Mienie zabużańskie - operat szacunkowy

  Dysponując Postanowieniem Wojewody i działając na zlecenie Zamawiającego, mogę przystąpić do sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (mienia zabużańskiego), potrzebnego w postępowaniu mającym na celu uzyskanie rekompensaty za pozostawione mienie.

  Na podstawie opisu pozostawionego mienia, w szczególności elementów na które składała się nieruchomość, mogę określić cenę usługi sporządzenia operatu szacunkowego wyceny mienia zabużańskiego. Charakter, rodzaj i zakres przedmiotu wyceny (mienia zaburzańskiego), składają się na ilość czasu, który jest niezbędny do sporządzenia przedmiotu zamówienia, co przekłada się na cenę usługi, która w żaden sposób nie jest uzależniona od wartości nieruchomości (mienia zabużańskiego). Z chęcią odpowiem na Państwa pytania dotyczące realizacji oraz ceny usługi i w tym celu zapraszam do kontaktu ze mną w jednej z dogodnych dla Państwa form kontaktu dostępnych w zakładce "kontakt". kontakt


  Analiza dokumentów i publikacji sporządzonych przed rokiem 1939 stanowi jeden z elementów procesu określania wartości mienia zabużańskiegio. Pozwala m.in. lepiej zrozumień warunki społeczno-gospodarcze, strukturę osadnictwa czy technologie w budownictwie z owych czasów. Poniże rysunki przedstwiają widoki i plany ówczesnych wsi.

  wycena mienia zabużanskiego plan wsi

  Źródło: Odbudowa polskiej wsi: projekty chat i zagród włościańskich, Kraków 1915r.

  Cena sporządzenia operatu szacunkowego

  Cena usługi polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość pozostawionego mienia zabużańskiego w celu uzyskania rekompensaty, ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i uzależniona jest od następujących czynników:

  • Charakteru, lokalizacji, przeznaczeń, powierzchni, rodzaju i ilości części skłądowych nieruchomości
  • Terminu wykonania zlecenia.

  Wyceną mienia zabużańskiego dla klientów z terenów całej Polski, zajmuję się od kilku lat. W swoim dorobku zawodowym posiadam kilkaset wykonanych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przez Polaków (potocznie dziś nazywanych „zabużanami”), którzy zostali przymusowo wysiedleni w latach 1944 - 1952, opuścili tereny byłej II RP w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku. Wykonałam operaty szacunkowe określające wartość różnych rodzajów nieruchomości (m.in. gospodarstwa rolne, nieruchomości zabudowany budynkami mieszkalnymi, nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi (tj. kamienice), działki niezabudowane rolne, siedliskowe, budowlane, bądź zabudowane budynkami lub budowlami o różnym charakterze tj. mieszkalnym, związanym z obsługą gospodarstwa rolnego, młyny itp.; nieruchomości o różnych powierzchniach gruntu, powierzchniach użytkowych, kubaturach; nieruchomości zlokalizowane w jednostkach osadniczych o różnym charakterze tj. miejscowości o statusie wsi, osady, miasta (od małych miast poprzez miasta powiatowe, kończąc na miastach wojewódzkich tj. Lwów) oraz nieruchomości położone w różnych lokalizacjach – wszystkie województwa II RP. Zapraszam do korzystania z moich usług.

  wycena mienia zabużanskiego do rekompensaty

  Źródło: Odbudowa polskiej wsi: projekty chat i zagród włościańskich, Kraków 1915r.

  🏡Wycena mienia zabużańskiego Wrocław 🏡Wycena mienia zabużańskiego Opole 🏡Wycena mienia zabużańskiego 🏡Mienie zabużańskie Operat szacunkowy 🏡Mienie zabużańskie wycena Wrocław 🏡Mienie zabużańskie rzeczoznawca majątkowy 🏡Wycena mienie zabużańskie