Pokaż PANEL Ukryj PANEL
Zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 511-417-929 Dorota Hutnik Wycena nieruchomości Wrocław Brzeg Wrocław. Województwo Dolnośląskie. Województwo Opolskie. Brzeg

Wycena mienia zabużańskiego

II Rzeczpospolita Polska

Wycena nieruchomości na potrzeby uzyskania rekompensaty za tzw. „mienie zabużańskie”, a więc nieruchomości pozostawione na terenach II Rzeczpospolitej Polskiej (obecnie Ukraina, Białoruś), jest jednym z tematów, który realizuję w zakresie swojej działalności.

Jest to temat mi bliski, z uwagi na to, iż interesują mnie losy Polski i jego mieszkańców na przestrzeni lat. Zagłębianie się w temat historii terenów byłej II Rzeczpospolitej Polskiej, analiza różnego rodzaju dokumentacji z tego okresu (stare mapy, fotografie, opisy, publikacje), wzbogacają moją wiedzę na temat sytuacji gospodarczej, rodzajów nieruchomości oraz ich funkcjonalności i charakteru, rozwoju funkcjonalno-przestrzennego jednostek osadniczych, ich powiązania i odziaływania między sobą. Wiedza ta stanowi dla mnie podstawę do wykonywania wycen w zakresie określania wartości mienia zabużańskiego na jak najwyższym poziomie i z jak największym zrozumieniem tematu. Niemniej jednak podstawą wyceny do określenia wartości rekompensaty jest Postanowienie Wojewody, w którym określone jest jak pozostawiona nieruchomość wyglądała, co wchodziło w jej skład. Wojewoda wskazuje lokalizację, skład i parametry tych nieruchomości na podstawie dokumentów, które uznał za dowody. Informacje te są często mało doprecyzowane – z wiadomych względów - minęło wiele lat, a nie wszystkie dokumenty się zachowały, a te co się zachowały nie zawsze opisują daną nieruchomość w stopniu szczegółowości jaki można by było stworzyć na podstawie oględzin wycenianej nieruchomości w rzeczywistości. Rzeczoznawca majątkowy musi się posiłkować m.in. wiedzą, którą nabywa analizując różnego rodzaju dokumenty opisujące tamte czasy.

Realizuję wyceny mienia zabużańskiego z obszaru całej Polski – a więc na podstawie Postanowienia Wojewodów z różnych województw. Analizuję dokumenty historyczne z terenów całej II Rzeczpospolitej Polskiej oraz rynki nieruchomości wskazane w Ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej jako rynki (województwa) porównywalne. Wiedza ta pozwala mi określać wartość nieruchomości pozostawionych w różnych lokalizacjach terenów byłej II Rzeczpospolitej.

Poniżej prezentuję artykuł, w którym staram się przybliżyć temat „mienia zabużańskiego” i rolę Rzeczoznawcy majątkowego w procesie realizacji prawa do rekompensaty.

Aktualności, posty, artykuły, komentarze...

2019-12-12

chata włościanina mienie zabużańskie

Źródło: Odbudowa polskiej wsi: projekty chat i zagród włościańskich, Kraków 1915r.

Mienie zabużańskie

Osobom, które na skutek różnych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r., były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby takie określane są jako „zabużanie”, a nieruchomości przez nich pozostawione jako „mienie zabużańskie”.

Zasady realizacji tego prawa uregulowane są szczegółowo w Ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej zwanej w dalszej części artykułu Ustawą zabużańską.

Osoby spełniające warunki opisane w Ustawie, miały możliwość ubiegania się o przyznanie rekompensaty poprzez złożenie wniosku o potwierdzenie swojego prawa kierowanego do właściwego Wojewody, nie później niż do 31 grudnia 2008 r. (art. 5 ust. 1 Ustawy zabużańskiej).

Jak wynika z Ustawy nie ma już na chwilę obecną możliwości ubiegania się o przyznanie prawa do rekompensaty, natomiast do dnia dzisiejszego nie wszystkie rekompensaty zostały zrealizowane i w dalszym ciągu toczą się postępowania wszczęte przez Wojewodę o przyznanie przedmiotowego prawa, a w konsekwencji wypłaty rekompensaty za pozostawione mienie.

Jak wygląda postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty i w dalszej kolejności jej uzyskania?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy zabużańskiej, Wojewoda wszczyna postępowanie i dokonuje oceny spełnienia wymogów przez wnioskodawcę (wymogi te bliżej opisane są w art. 2, 3 i 5 Ustawy zabużańskiej). Oceny tej dokonuje na podstawie dowodów (opisanych w art. 6 Ustawy zabużańskiej) Wojewoda. Jednymi z takich dowodów są dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz dowody, które świadczą o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości (art. 6 ust. 1 Ustawy zabużańskiej). W przypadku, gdy dowody zostaną ocenione pozytywnie, Wojewoda wydaje postanowienie, w którym m.in. wzywa wnioskodawcę do dołączenia do wniosku operatu szacunkowego. Operat szacunkowy powinien zostać sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, a w nim powinna zostać określona wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6 ust. 1 pkt. 3 Ustawy zabużańskiej).

Zatem na tym etapie postępowania zaczyna się rola rzeczoznawcy majątkowego, a postanowienie Wojewody jest dokumentem, od którego rzeczoznawca rozpoczyna swoją pracę.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy z uwzględnieniem dowodów opisujących nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (oraz w niektórych przypadkach - dowodów opisujących nieruchomość nabytą w ramach realizacji prawa do rekompensaty, jeżeli taka sytuacja miała miejsce).

Ustawa wskazuje ponadto rzeczoznawcy zasady określania wartości nieruchomości (opisane w art. 11).

Ważną informację dla osób ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty będzie natomiast art. 13 Ustawy zabużańskiej, który mówi o formach realizacji prawa do rekompensaty.

Mianowicie prawo do rekompensaty (jak mówi art. 13 ust. 1 Ustawy zabużańskiej) jest realizowane w jednej z następujących form:

 • "1) zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
 • a) ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo
 • b) ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa albo
 • c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
 • d) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych, albo
 • 2) świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16.”
 • Art. 13 mówi również w ust. 2 o zaliczaniu wartości pozostawionych nieruchomości: „Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20% wartości tych nieruchomości. Wysokość świadczenia pieniężnego stanowi 20% wartości pozostawionych nieruchomości.”

  Jest to istotna informacja dla osób ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Jak wynika z przywołanego art.13 ust 2, będą mogli oni liczyć na 20 % wartości pozostawionych nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym.

  Może się zdarzyć sytuacja, w której prawo do rekompensaty zostało częściowo zrealizowane w przeszłości (przed wejściem w życie Ustawy zabużańskiej) np. poprzez nabycie nieruchomości w ramach wcześniejszej rekompensaty za pozostawione mienie. Wówczas rzeczoznawca majątkowy, jeżeli tak wynika z postanowienia Wojewody, sporządza dwa operaty szacunkowe – określający wartość nieruchomości pozostawionej oraz określający wartość nieruchomości nabytej. W takiej sytuacji wysokość świadczenia pieniężnego tj. 20 % wartości pozostawionych nieruchomości pomniejsza się o wartość nabytego prawa.

  Podsumowując, rola rzeczoznawcy jest nierozłączna w postępowaniu prowadzonym przez Wojewodę w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty, a powyższy artykuł mam nadzieję że przybliżył Państwu charakter tej roli.

  Opracowano z wykorzystaniem Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Autor: Dorota Hutnik

  Słowa kluczowe: wycena mienia zabużańskiego wrocław, wycena mienia zabużańskiego Opole, wycena mienia zabużańskiego Brzeg, wycena nieruchomości do rekompensaty, mienie zabużańskie postanowienie Wojewody, rekompensata za pozostawione mienie zabużańskie

  Dysponując Postanowieniem Wojewody i działając na zlecenie Zamawiającego, mogę przystąpić do sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (mienia zabużańskiego), potrzebnego w postępowaniu mającym na celu uzyskanie rekompensaty za pozostawione mienie.

  Na podstawie opisu pozostawionego mienia, w szczególności elementów na które składała się nieruchomość, mogę określić cenę usługi sporządzenia operatu szacunkowego. Charakter, rodzaj i zakres przedmiotu wyceny (mienia zaburzańskiego), składają się na ilość czasu, który jest niezbędny do sporządzenia przedmiotu zamówienia, co przekłada się na cenę usługi, która w żaden sposób nie jest uzależniona od wartości nieruchomości (mienia zabużańskiego). Z chęcią odpowiem na Państwa pytania dotyczące realizacji oraz ceny usługi i w tym celu zapraszam do kontaktu ze mną w jednej z dogodnych dla Państwa form kontaktu dostępnych w zakładce "kontakt". → kontakt


  Analiza dokumentów i publikacji sporządzonych przed rokiem 1939 stanowi jeden z elementów procesu określania wartości mienia zabużańskiegio. Pozwala m.in. lepiej zrozumień warunki społeczno-gospodarcze, strukturę osadnictwa czy technologie w budownictwie z owych czasów. Poniże rysunki przedstwiają widoki i plany ówczesnych wsi.

  wycena mienia zabużanskiego plan wsi

  Źródło: Odbudowa polskiej wsi: projekty chat i zagród włościańskich, Kraków 1915r.

  wycena mienia zabużanskiego widok wsi

  Źródło: Odbudowa polskiej wsi: projekty chat i zagród włościańskich, Kraków 1915r.